Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради

Керівництво та склад

Начальник  управління освіти, молоді та спорту Петрук Вячеслав Миколайович
 

 • Забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти і виховання (з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста).
 • Сприяє створенню умов для здобуття громадянами міста дошкільної, повної загальної та позашкільної освіти .
 • Контролює дотримання законодавства з питань освіти всіма освітніми закладами міста.
 • Здійснює управління дошкільними, загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими  на території міста.
 • Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.
 • Вивчає потребу та  вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі й індивідуальне) та  виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах (групах).  Вивчає потребу та  вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, контролює створення умов для складання державної підсумкової атестації екстерном.
 • Вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, НВК, МНВК тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.
 • Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.
 • Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.
 • Здійснює керівництво діяльністю управління, забезпечує виконання покладених на управління завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності заступника начальника та працівників управління.
 • Затверджує положення про підрозділи і служби управління освіти, функціональні обов’язки його працівників.
 • Планує роботу управління і аналізує стан її виконання.
 • Видає, у межах компетенції управління накази, організовує і контролює їх виконання.
 • Призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з міським головою працівників управління, керівників комунальних навчальних закладів і установ освіти відповідно до діючого законодавства.
 • Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників управління, керівників навчальних закладів та установ освіти.
 • Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти міста державними нагородами, в тому числі  президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України.
 • Подає на затвердження міському голові проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників управління.
 • Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання управління освіти.
 • Затверджує кошториси, штатні розписи, здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень та витратами бюджетних коштів у підвідомчих установах.
 • Відкриває рахунки у відділах Державного казначейства України, має право першого підпису.
 • Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти та виховання.

Заступник начальника управління освіти, молоді та спорту Кузмяк Алла Григорівна
 

 • Аналізує стан розвитку освіти в місті, здійснює прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, вносить пропозиції щодо удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє  та організовує  виконання міської програми розвитку освіти.
 • Забезпечує формування перспективної та діючої мережі освітніх установ міста та оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів.
 • Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті .
 • Здійснює перспективне, річне та квартальне планування роботи управління освіти, контролює їх виконання.
 • Організовує та контролює  інспектування навчальних закладів, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю, координацію діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм  власності.
 • Організовує та контролює підготовку рішень про закріплення за загальноосвітніми закладами, крім ліцеїв, гімназій, спеціалізованих шкіл,  території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків дошкільного та шкільного віку.
 • Організовує та контролює проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, розташованих на території міста.
 • Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм  власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
 • Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.
 • Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах міста професійної орієнтації учнів.
 • Відповідає за організацію виконання Програми впровадження профільного навчання на 2011 рік.
 • Віповіає за організацію виконання Програми розвитку освіти міста на 2011-2012 роки.
 • Відповідає за організацію  виконання Програми соціально-економічного розвитку міста у сфері освіти.
 • Відповідає за організацію виконання Комплексних заходів щодо створення належних умов для здобуття освіти в області на 2008-2011 роки.
 • Контролює виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти.
 • Контролює  впровадження навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки України; погоджує навчальні плани загальноосвітніх приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.
 • Забезпечує контроль за  проведенням атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
 • Організовує та контролює роботу тендерного комітету, забезпечує проведення тендерів управлінням освіти.
 • Здійснює контроль за організацією та проведенням державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах міста, нагородженням учнів золотими та срібними медалями.
 • Здійснює організацію контролю за веденням ділової документації в установах освіти міста;відповідає за  забезпечення закладів освіти міста шкільною документацією.
 • Забезпечує контроль за формуванням резерву керівних кадрів установ освіти міста та  їх навчанням.
 • Відповідає за організацію та проведення навчання керівників ЗНЗ міста.
 • Здійснює контроль за організацією навчально-виховного процесу у НВК №3, гімназії та роботою методичного кабінету управління освіти.
 • Забезпечує організацію та контроль за виготовленням документів про освіту для випускників загальноосвітніх навчальних закладів міста; отримання випускниками атестатів і свідоцтв звичайного та особливого зразка.
 • Відповідає за організацію підвезення школярів.
 • Виконує обов’язки начальника штабу ЦО.
 • Має право другого підпису.
 • Забезпечує здачу статистичної та інших видів звітності за основними показниками своєї діяльності
 • Складає табель обліку робочого часу спеціалістів управління освіти, щомісячно здає їх в бухгалтерію, оформляє лікарняні листи.


Заступник начальника управління освіти, молоді та спорту Диньковська Олена Леонідівна

 

 • здійснює контроль за організацією проведення свят, конкурсів, виставок, змагань та інших заходів, що сприяють задоволенню всебічних інтересів молоді та дітей, розвитку фізичної культури і спорту;
 • входить до складу дорадчих органів, рад, комісій, які утворюються при виконавчому комітеті міської ради, державних установах;
 • вживає заходів щодо вдосконалення співпраці управління освіти, молоді та спорту з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, представницькими органами, органами державного нагляду та контролю, правоохоронними органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян;
 • проводить роботу по виконанню соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального  та правового захисту молоді, організації оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури і спорту, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді;
 •  відповідає за проведення заходів спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей та молоді;
 •  здійснює контроль за формуванням державної статистичної звітності з питань оздоровлення та відпочинку дітей,  фізичної культури та спорту;
 • відповідає за організацію підготовки  пропозицій до проектів комплексних і цільових програм щодо реалізації державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту ; 
 • сприяє діяльності молодіжних та спортивних громадських організацій, що спрямовані на підтримку і становлення молоді;
 • залучає в установленому порядку молодіжні та спортивні громадські організації до реалізації соціальних програм і проектів, співпрацює з благодійними фондами;
 • готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм щодо організації відпочинку та дозвілля дітей і молоді, забезпечує їх виконання;
 • вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;
 •  координує роботу спортивних шкіл і клубів незалежно від їх відомчої підпорядкованості;
 • бере участь у підготовці та проведенні методичних семінарів, консультацій та інших організаційних заходів ( за необхідністю);
 • спільно з центром зайнятості населення сприяє першочерговому працевлаштуванню молоді;
 • відповідає за організацію підготовки матеріалів колегії управління освіти, молоді  та спорту, щодо реалізації державної політики з питань молоді, дітей, фізичної культури та спорту;
 • здійснює контроль за реалізацією державних та місцевих програм щодо забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом;
 • надає в межах своєї компетенції допомогу дитячим, молодіжним, спортивним  та іншим громадським організаціям;
 • здійснює контроль за організацією роботи щодо участі команд та спортсменів в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
 • сприяє підтримці розвитку талановитих і обдарованих дітей та молоді;
 • здійснює контроль за підготовкою інформаційно–довідкових
 • матеріалів з питань молоді та спорту, оздоровлення та відпочинку дітей
 • розробляє та здійснює заходи, спрямовані на пропагуваннянаціонально-патріотичноговихованнядітей та молоді;
 •  координуєрозвитоколімпійського та паралімпійськогоруху.
 • Заступник начальника управління освіти, молоді та спорту виконує інші доручення начальника управління освіти, молоді та спорту в межах своєї компетенції а також обов’язки начальника управління за йоговідсутності.

 

Головний спеціаліст управління освіти, молоді та спорту Апасеєва Віта Михайлівна
 

 • здійснює керівництво діяльністю загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів в межах делегованих начальником та заступником управління повноважень;
 • відповідає за організацію та  проведення ЗНО у закладах освіти міста. Організовує підготовку залучених працівників для роботи на пунктах тестування зовнішнього незалежного оцінювання, забезпечує реєстрацію учасників ЗНО та відповідає за роботу з підготовки випускників до проходження пробного та основного ЗНО;
 • організовує та контролює підготовку рішень про закріплення за загальноосвітніми закладами відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків дошкільного та шкільного віку;
 • відповідає за дотримання вимог Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку в управлінні, контролює роботу з даного питання у ЗНЗ міста;
 • відповідає за планування, організацію  та контроль  роботи таборів відпочинку при закладах освіти міста;  здійснює координацію  оздоровлення та відпочинку учнів шкіл міста;
 • здійснює контроль за комп’ютеризацією й інформатизацією навчально-виховного та управлінського процесів у закладах і  установах освіти міста;
 • забезпечує оновлення  сайту управління освіти, молоді та спорту та  контроль за роботою сайтів підпорядкованих  закладів;
 • організовує та контролює навчання педагогічних працівників за програмою “Інтел.Навчання для майбутнього.”
 • відповідає за організацію та здійснення контролю за харчуванням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок державного, місцевого бюджету та залучених коштів;
 • координує роботу міського методичного кабінету, навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язану з вихованням дітей та представляє управління освіти, молоді та спорту у комісіях з питань навчання і виховання дітей;
 • організовує та контролює підготовку навчальних закладів до нового навчального року,  роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;
 • забезпечує контроль та аналіз  використання енергоносіїв, дотримання раціонального використання тепло-, водо- та енергоресурсів установами освіти міста відповідно до встановлених лімітів та погодних умов;
 • відповідає за оформлення матеріалів колегії управління;
 • є членом комітету з конкурсних торгів управління освіти, молоді та спорту;
 • здійснює контроль за організацією навчально-виховного процессу ЗОШ №1,  ЗОШ №5 та ЦПО;
 • забезпечує здачу статистичної та інших видів звітності за основними показниками своєї діяльності.

                               
                      
 
Головний спеціаліст управління освіти, молоді та спорту Білоус Інна Михайлівна

 • здійснює   керівництво    діяльністю    загальноосвітніх,      дошкільних,   

     позашкільних навчальних закладів в межах делегованих начальником та

     заступником управління повноважень;

 • здійснює організацію та контроль за проведенням  в установленому порядку конкурсів, олімпіад та інших змагань серед учнів установ освіти міста, формує підготовчі та аналітичні матеріали з цього питання;
 • відповідає за організацію роботи, спрямованої на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей; організовує роботу по відзначенню і стимулюванню кращих учнів та їх вчителів;
 • контролює здійснення науково-методичного супроводу дослідно-експериментальної роботи в закладах освіти міста;
 • здійснює контроль за підвищенням кваліфікації педагогічних працівників установ освіти міста; відповідає за організацію та проведення атестації педагогічних працівників установ освіти міста  в установленому порядку, здійснює  підготовку та оформлення документації атестаційної комісії управління освіти;
 • здійснює аналітичну та організаційну  роботу з питань комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовки  у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;
 • аналізує і прогнозує потребу міста у педагогічних працівниках і спеціалістах та, у разі необхідності, готує документацію про укладання договорів з вищими навчальними закладами на їх підготовку; проводить аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників установ освіти міста;
 • організовує формування та навчання кадрового резерву керівників установ освіти міста;
 • огранізовує та контролює роботу по забезпеченню охорони життя та здоров’я  учасників навчально-виховного процессу в установах освіти міста.
 • контролює стан охорони праці та техніки безпеки, охорони життя та здоров’я дітей, санітарно-гігієнічної роботи, пожежної безпеки в установах освіти міста; надає практичну допомогу у здійсненні відповідної роботи;
 • організовує та контролює проведення інструктажу, навчання та атестації працівників установ освіти міста з питань охорони праці, організовує проведення атестації робочих місць на відповідність їх нормам і правилам охорони праці;
 • контролює проходження медичного огляду працівниками  установ освіти міста, здійснює організацію та контроль медичного обслуговування учнів установ освіти міста;
 • контролює проведення спеціального розслідування нещасних випадів на виробництві, контролює проведення їх обліку та аналізу, розробляє пропозиції щодо профілактики попередження дитячого та виробничого травматизму;
 • організовує  та здійснює контроль  щодо забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти;
 • відповідає за  облік військовозобов’язаних і призовників в управлінні та установах освіти міста;
 • виконує обов’язки заступника начальника штабу цивільного захисту управління освіти; відповідає за ведення документації  з питань ЦЗ.
 • здійснює контроль за організацією навчально-виховного процесу у ЗОШ №2,   ДЮСШ і МНВК;
 • забезпечує здачу статистичної та інших видів звітності за основними показниками своєї діяльності.

Головний спеціаліст управління освіти, молоді та спорту Ярошук Наталія Василівна

 • організовує проведення свят, конкурсів, виставок, змагань та інших заходів, що сприяють задоволенню всебічних інтересів молоді та дітей, розвитку фізичної культури і спорту;
 • приймає документи для підготовки клопотання щодо присвоєння спортивних розрядів та на виготовлення паспортів спортивних споруд;
 • входить до складу дорадчих органів, рад, комісій, які утворюються при виконавчому комітеті міської ради, державних установах;
 • вживає заходів щодо вдосконалення співпраці управління освіти, молоді та спорту з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, представницькими органами, органами державного нагляду та контролю, правоохоронними органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян;
 • здійснює заходи спрямовані на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей та молоді;
 • готує пропозиції до проектів комплексних і цільових програм щодо реалізації державної політики з питань молоді та дітей; 
 • формує державну статистичну звітність за формами 1-ОБК, 2-ОБК;
 • сприяє діяльності молодіжних та спортивних громадських організацій, що спрямовані на підтримку і становлення молоді;
 • залучає в установленому порядку молодіжні та спортивні громадські організації до реалізації соціальних програм і проектів, співпрацює з благодійними фондами;
 • бере участь в узагальненні інформації про дітей пільгових категорій шкільного віку, які потребують оздоровлення;
 • здійснює організаційно-практичне забезпечення роботи міської міжвідомчої комісії з питань організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей у місті;
 • готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм щодо організації відпочинку та дозвілля дітей і молоді, забезпечує їх виконання;
 • здійснює підбір та направлення дітей пільгових категорій на відпочинок та оздоровлення в ДП «УДЦ «Молода гвардія» «МДЦ «Артек» та в інші дитячі заклади оздоровлення;
 • вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;
 • координує роботу спортивних шкіл і клубів незалежно від їх відомчої підпорядкованості;    
 • організовує роботу по перевірці стану фізичної підготовки призовної та допризовної молоді;
 • бере участь у підготовці та проведенні методичних семінарів, консультацій та інших організаційних заходів ( за необхідністю);
 • спільно з центром зайнятості населення сприяє першочерговому працевлаштуванню молоді;
 • сприяє реалізації державних та місцевих програм щодо забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом;
 • сприяє підтримці розвитку талановитих і обдарованих дітей та молоді;
 • готує інформаційно – довідкові матеріали з питань молоді, оздоровлення та відпочинку дітей;
 • головний спеціаліст управління освіти, молоді та спорту виконує інші доручення міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради та начальника управління освіти, молоді та спорту та його заступників в межах своєї компетенції.