A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління з гуманітарних питань виконавчого комітету Володимирської міської ради

Новий український правопис: основні зміни

Дата: 03.06.2019 15:13
Кількість переглядів: 2704

План імплементації правопису з'явиться восени

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які складали тести з української мови і літератури, математики, фізики мають можливість ознайомитися зі скан-копіями своїх бланків відповідей.

Бланки відповідей з зазначених тестів розміщено на інформаційних сторінках учасників.

Як відомо, 14 червня Українським центром оцінювання якості освіти визначені результати ЗНО з української мови і літератури, математики, фізики.

У в разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату зовнішнього оцінювання учасник тестування має право подати апеляційну заяву до Українського центру протягом 5 календарних днів з урахуванням дня офіційного оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання.

ІНФОРМАЦІЙНА СТОРІНКА УЧАСНИКА ЗНО

Для отримання оперативної інформації про оголошення результатів ЗНО та вступної кампанії приєднуйтесь до сторінок Вступна кампанія в Telegram або Абітурієнт і Освіта.uaу Facebook.

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які складали тести з української мови і літератури, математики, фізики мають можливість ознайомитися зі скан-копіями своїх бланків відповідей.

Бланки відповідей з зазначених тестів розміщено на інформаційних сторінках учасників.

Як відомо, 14 червня Українським центром оцінювання якості освіти визначені результати ЗНО з української мови і літератури, математики, фізики.

У в разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату зовнішнього оцінювання учасник тестування має право подати апеляційну заяву до Українського центру протягом 5 календарних днів з урахуванням дня офіційного оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання.

ІНФОРМАЦІЙНА СТОРІНКА УЧАСНИКА ЗНО

Для отримання оперативної інформації про оголошення результатів ЗНО та вступної кампанії приєднуйтесь до сторінок Вступна кампанія в Telegram або Абітурієнт і Освіта.uaу Facebook.

Міністерство освіти і науки надало стислий огляд основних змін у новій редакції «Українського правопису».

Усі зміни можна умовно поділити на дві великі групи:

 • власне зміни у написанні слів (без варіантів);
 • варіантні доповнення до чинної норми.

БЕЗ ВАРІАНТІВ

 • проєкт, проєкція (так само як ін’єкція, траєкторія, об’єкт та інші слова з латинським коренем -ject-); плеєр (play+er), конвеєр (convey+er), феєрверк, Соєр, Хаям, Феєрбах. «Звук [j] звичайно передаємо відповідно до вимови іншомовного слова буквою й, а в складі звукосполучень [je], [ji], [ju], [ja] буквами є, ї, ю, я: бу?єр, конве?єр, пле?єр, флаєр, лоя?льний, парано?я, плея?да, роя?ль, саквоя?ж, секво?я, фая?нс, феєрве?рк, ін’є?кція, проє?кт, проє?кція, суб’є?кт, траєкторія, фоє?, є?ті, Го?я, Саво?я, Феєрба?х, Ма?єр, Кає?нна, Іса?я, Йога?нн, Рамбує?, Со?єр, Хая?м, Хеєрда?л, Юно?на, Їтс».
 • Дікенс, Те?керей, Бе?кі (без подвоєння приголосних -кк-). «Буквосполучення ck, що в англійській, німецькій, шведській та деяких інших мовах передає звук [k], відтворюємо українською буквою кДі?кенс, Ді?кінсон, Дже?ксон, Те?керей, Бе?кі, Бу?кінгем, Бі?смарк, Брю?кнер, Бро?кес, Лама?рк, Што?кманн, Стокго?льм, Ру?дбек, Ше?рлок».

НАПИСАННЯ РАЗОМ

 • мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт. «Разом пишемо: слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний (вищий від звичайного, дуже високий або слабкий, швидкий і т. ін.) вияв чого-небудь: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-: архіскладнúй, гіпермáркет, екстраклáс, макроеконóміка, мікрохвúлі, мультимільйонéр, преміумкла?с, супермáркет, топмéнеджер, топмодéль, ультрамóдний, флешінтерв’ю. Слова з першим іншомовним компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-: антивíрус, контрудáр, віцепрем’є?р, віцекóнсул, ексчемпіо?н, ексмінíстр, експрезидéнт, лейбгвардíєць, лейбме?дик, оберма?йстер, оберофіцéр, оберлейтенáнт, оберпрокурóр, штабскапітан, унтерофіце?р, але за традицією контр-адмірáл».
 • пів хвилини, пів яблука, пів Києва (пишемо нарізно без дефіса), але одним словом як цілісне поняття півострів, півзахисник, півмісяць. «Невідмінюваний числівник пів зі значенням "половина" з наступним іменником — загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини пишемо окремо: пів áркуша, пів годúни, пів відрá, пів мíста, пів огіркá, пів óстрова, пів я?блука, пів я?щика, пів я?ми, пів Єврóпи, пів Кúєва, пів Украї?ни. Якщо ж пів з наступним іменником у формі називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини, то їх пишемо разом: півáркуш, пíвдень, півзáхист, півкóло, півкýля, півмі?сяць, півóберт, півовáл, півострів».

РОСІЙСЬКІ ПРІЗВИЩА

 • рос. Донской → Донський, рос. Трубецкой → Трубецький ( виняток Лев Толстой).«Прикметникові закінчення російських прізвищ передаються так: Закінчення -ойпередаємо через -ийДонськúй, Крутúй, Луговськúй, Полевúй, Соловйо?в-Сєдúй, Боси?й, Трубецькúй, але Толстóй.

ЗМІНИ В ОКРЕМИХ СЛОВАХ

 • священник (як письменник). Подвоєння приголосних як наслідок їх збігу.

1. Подвоєння букв на позначення приголосних маємо, якщо збігаються однакові приголосні: …

в) кореня або основи на -н- (-нь-) і суфіксів -н-(ий) -н-(ій), -ник, -ниц-(я): день — де?нний, зако?н — зако?нний, кінь — кі?нний, осінь — осі?нній, туман – туманний; башта?нник, годи?нник, письме?нник, свяще?нник; віко?нниця, Ві?нниця; дві букви н зберігаємо й перед суфіксом -ість в іменниках та прислівниках, утворених від прикметників із двома н: зако?нний — зако?нність — зако? нно, тума?нний — тума?нність — туманно».

 • Святвечір. «Разом пишемо:

а) складноскорочені слова (мішані та складові абревіатури) й похідні від них: адмінресýрс, Міносві?ти, профспі?лка, Святвéчір, …».

ВЕЛИКА БУКВА

 • назви товарних знаків, марок виробів. Автомобілі марки «Жигулі» вироблялися з 1970 по 2014 рік.
 • з малої букви, якщо вживається як загальна назва, наприклад: Він приїхав на старих обшарпаних «жигулях» (на новому блискучому «фольксвагені»).

ВАРІАНТИ (допускається правописна варіантність)

СЛОВА ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

 • Вергілій і Верґілій, Гео?рг і Ґео?рґ, Гулліве?р і Ґулліве?р.

«У прізвищах та іменах людей допускається передавання звука [g] двома способами: шляхом адаптації до звукового ладу української мови — буквою г (Вергі?лій, Гарсі?я, Ге?гель, Гео?рг, Ге?те, Грегуар, Гулліве?р) і шляхом імітації іншомовного [g] — буквою ґ (Верґі?лій, Ґарсі?я, Ге?ґель, Ґео?рґ, Ґе?те, Ґреґуа?р, Ґулліве?р і т. ін.)»;

 • аудієнція і авдієнція, лауреат і лавреат (пор. лавр), аудиторія і авдиторія.

«У словах, що походять із давньогрецької й латинської мов, буквосполучення au звичайно передається через ававтенти?чний, автобіогра?фія, автомобі?ль, а?втор, авторите?т, автохто?н, ла?вра, Авро?ра, Маврита?нія, Павло?. У запозиченнях із давньогрецької мови, що мають стійку традицію передавання буквосполучення au шляхом транслітерації як ау, допускаються орфографічні варіанти: аудіє?нція і авдіє?нція, аудито?рія і авдито?рія, лауреа?т і лавреа?т, па?уза і па?вза, фа?уна і фа?вна».

 • кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт, Борисфен і Бористен.

«Буквосполучення th у словах грецького походження передаємо звичайно буквою т:антоло?гія, антрополо?гія, апте?ка, а?стма, бібліоте?ка, католи?цький, теа?тр, тео?рія, ортодо?кс, ортопе?дія, Амальте?я, Промете?й, Те?кля, Таї?сія, Теодо?р. У словах, узвичаєних в українській мові з ф, допускається орфографічна варіантність на зразок: ана?фема і ана?тема, дифіра?мб і дитирамб, ефі?р і ете?р, кафедра і кате?дра, логари?фм і логари?тм, міф, міфоло?гія і міт, мітоло?гія, Агата?нгел і Агафа?нгел, Афі?ни і Ате?ни, Борисфе?н і Бористе?н, Демосфе?н і Демосте?н, Ма?рфа і Ма?рта, Фесса?лія і Тесса?лія та ін.».

УКРАЇНСЬКІ Й ДАВНО ЗАСВОЄНІ СЛОВА

 • і?рій і и?рій, і?род і и?род.

На початку слова звичайно пишемо і ….

Деякі слова мають варіанти з голосним иі?рій і и?рій, і?род і и?род (‘дуже жорстока людина’).

ВАРІАНТНІ ФОРМИ РОДОВОГО ВІДМІНКА

 • ра?дості й ра?дости, любо?ві й любо?ви, Білору?си й Білору?си

«Іменники на -ть після приголосного, а також слова кров, любо?в, о?сінь, сіль, Русь, Білору?сь у родовому відмінку однини можуть набувати як варіант закінчення -игі?дности, незале?жности, ра?дости, сме?рти, че?сти, хоро?брости; кро?ви, любо?ви, о?сени, со?ли, Ру?си, Білору?си».

ЗАВАНТАЖИТИ ПРАВОПИС


« повернутися

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень